Evolutie therapie

Evolutietherapie

Witte Hoogendijk

 

Hoofdlezing

Inleiding

Onze psychische gezondheid wordt beïnvloed door diep gelegen, evolutionair deels verouderde, emotie regulerende, hersengebieden. De laatste miljoenen jaren is daar een rationele hersenschors in en overheen gegroeid, waarmee we emoties, zoals angst en agressie, proberen te beteugelen. Dat lukt maar ten dele omdat de evolutie van onze hersenschors ver achterblijft bij de ontwikkelingen om ons heen. Wij zijn daardoor niet alleen een slaaf van ons onderbewustzijn, zoals Freud het noemde, maar ook nog eens een slaaf met verouderd gereedschap. Door meer begrip van de hierdoor ontstane relativiteit van de negatieve emoties, waar we zoveel last van hebben, kunnen we proberen ons uit deze mentale slavernij te bevrijden. Zo hoopt deze lezing de hersenschors een handje te helpen. Noem het Evolutietherapie.

De evolutie van hersenen en gedrag

Vijfhonderd miljoen jaar geleden ontstonden zenuwen en zenuwknopen, zoals bij de platworm. Zo ontstonden de hersenen, die verschillende reflexen coördineren. Dit brengt de evolutie in een stroomversnelling. Organismen kunnen nu ook elkaar selecteren op uiterlijke kenmerken van kracht en efficiëntie om hun DNA voort te zetten. Hoewel bij de reptielen ook hormonale hersensystemen hun intrede doen voor de afstemming van gedrag, blijven het in wezen reflexen, instincten ten behoeve van de primaire behoeftes: voedsel om te overleven en seks om zich voort te planten. Nog latere soorten, de voorlopers van de mens en de mensaap, gingen rechtop lopen en kregen daardoor hun handen vrij om gereedschap en vuur te maken. Daardoor waren wij voor het eerst in de evolutie in staat de omgeving in belangrijke mate aan onszelf aan te laten passen, in plaats van andersom.

Vanaf dat moment gaat de ontwikkeling echter zo snel dat de gunstige evolutionaire invloed te verwaarlozen is. Tegenwoordig kan ongeveer 20% van de mens met zijn verouderde, emotie-regulerende hersengebieden de uitdagingen van de moderne tijd letterlijk en figuurlijk niet meer het ‘hoofd’ bieden en krijgt een psychiatrische stoornis.

Slot

Kortom, wij zijn niet alleen onze hersenen, zoals Dick Swaab stelt, maar met een beetje Evolutietherapie kunnen wij ook de hersenen worden die wij willen zijn.

In deze lezing wordt de anatomie en de fysiologie van onze stress-regulerende systemen behandeld. Daarnaast worden de psychiatrische aandoeningen, die uit het disfunctioneren van deze systemen kunnen voortkomen, en mogelijke bijbehorende therapievormen besproken. Lezing titel: De neurobiologische achtergrond en behandeling van depressie

Tijdens de lezing zullen de belangrijkste biologische achtergronden van depressie worden toegelicht. Te denken valt aan de hypothalamus-hypofyse-bijnier as, de biologische klok, genetica, evolutie en de verschillende vormen van stressoren, die tot een depressie kunnen leiden. Deze informatie zal aansluiten bij de verschillende biologische behandelopties voor de depressieve stoornis.

 

Werkgroep

Methodiek

Tijdens de workshop worden de deelnemers actief aan het werk gezet om zich een beeld te vormen over de achtergrond en praktische toepassing van Evolutietherapie.

Hiertoe zal op gestructureerde wijze worden gediscussieerd aan de hand van stellingen.

De stellingen zullen worden gedeeld en toegelicht tijdens de workshop aan de hand van een powerpointpresentatie. Daarna worden de deelnemers uitgenodigd ook zelf nieuwe vormen en toepassingen van evolutietherapie te bedenken. Ten slotte zullen die met de overige leden worden gedeeld.

Evolution Therapy

Introduction

Our mental health is influenced by deep, evolutionary partly outdated, emotion-regulating areas of the brain. Over the last millions of years, a rational cortex has grown in and over these areas, with which we try to curb emotions, such as fear and aggression. This works only partly because the evolution of our cerebral cortex falls far behind the developments around us. We are therefore not only a slave of our subconscious, as Freud called it, but also a slave with outdated instruments. By understanding the ensuing relativity of negative emotions, from which we so tremendously suffer, we can try to free ourselves from this mental slavery. This lecture hopes to lend a helping hand to the cerebral cortex. Call it Evolution therapy.

The evolution of brain and behavior

Ganglia and nerves arose five hundred million years ago, such as in flatworms. This is how the brain, that coordinates various reflexes, arose. At that time, evolution had gained momentum. Organisms can now also select one another on outer characteristics of strength and efficiency in order to carry on their DNA. In reptiles the hormonal brain systems also have a role in the tuning of behavior, although this is essentially no more than a reflex or instinct for primary needs: food to survive and sex to procreate. Later species, the ancestors of the human and the anthropoid ape, started walking upright and therefore got their hands free to make tools and fire. Thus, for the first time in evolution, we were able to largely adapt the environment to ourselves, instead of vice versa.

From that moment onwards the development went so fast that the favorable evolutionary influence is negligible. At present, about 20% of mankind, with his outdated, emotion-regulating areas of the brain, can no longer stand up to the challenges of modern times and will develop a psychiatric disorder.

Closure

To sum up, we are not just our brains, as Dick Swaab assumes, but with a little Evolution therapy we can also become the brains we want to be.

Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2016

Op woensdag 12 oktober zijn de deelnemers te gast in Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Het PCS biedt de psychiatrische zorg…
lees meer

Nieuwsbrief juli 2016

Naast de nascholing wordt facultatief een programma aangeboden om kennis te maken met het prachtige Suriname, de ‘Ontdek Suriname tours’.…
lees meer

Nieuwsbrief juni 2016

Bijeenkomst Stichting Ypsilon Suriname op woensdagavond 12 oktober. Tijdens de nascholingweek wordt een speciale Ypsilonavond georganiseerd waarvoor de deelnemers zich kunnen…
lees meer

Hoofdspreker wijziging

Vanwege privéomstandigheden heeft Frederick Hickling aangegeven zijn deelname als hoofdspreker in te trekken. Wij zijn zeer verheugd om aan te…
lees meer

Nieuwsbrief mei 2016

De deelnemers zullen op dinsdagavond 11 oktober de winticultuur gaan beleven tijdens een zogenaamde winti prey op de locatie Santigron. Hier…
lees meer

Nieuwsbrief april 2016

De inschrijving is gestart! Psychiaters schrijven zich meteen in. We hebben nog maar 45 deelnemers plaatsen over. Vorig jaar was…
lees meer

Nieuwsbrief maart 2016

De vijfde nascholing ‘Psychiatrie in Suriname’ met als hoofddocenten prof.dr. Witte Hoogendijk, prof. dr. Ton van Balkom, prof. dr. Max…
lees meer